Vilkår

1. Kommunikasjon. All korrespondanse mellom utleier og leietaker kan foregå digitalt til registrert e-postadresse eller mobiltelefonnummer. Leietaker er ansvarlig for å sørge for at utleier har oppdatert kontaktinformasjon og bærer risikoen dersom utleier ikke kommer i kontakt med leietaker på oppgitt kontaktinformasjon. 

2. Leietid. Lagerrommene leies ut på månedsbasis. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før perioden er omme. 

3. Priser og betalingsrutiner. Utleie av lagerboder innendørs er momsfritt for privatpersoner. For merverdiavgiftspliktige foretak kan merverdiavgift tilkomme på de oppgitte prisene. Leietaker skal betale leien forskuddsvis. Registrert betalingsmåte blir belastet automatisk. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.  Utleier forbeholder seg adgang til å automatisk justere leieprisene i henhold til konsumprisindeksen én gang i året, dvs. hver 1. januar. Hvert tredje år kan utleier kreve at leie kreves justert til gjengs leie. Endring av leiens størrelse utføres uten særskilt varsel. 

4. Benyttelse av leieobjektet. Leie av minilager gir leietaker tilgang til en oppbevaringsplass i utleiers lokale. Leietaker får tilgang til utleiers lokaler, samt den private lagerplassen, ved bruk av mobilapplikasjon. Kunden har selv ansvar for att privat lagringsplass er låst. Leieobjektet må kun benyttes som lagerlokale. Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet, og eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende. Leietaker må ikke lagre ting som forårsaker støv, støy, lukt eller annet som sjenerer andre leietakere eller naboer. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar. Alle maskiner skal tømmes for olje og/eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Alle tekstiler som pels, ull, silke, skinn, madrasser, dyner, puter, klær og lignende som lagres må uten unntak pakkes i tette plastbeholdere eller lignende. Det er ikke lfov å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for alle former for mat eller illeluktende varer, samt brannfarlig materiale, væsker eller gasser, lithium batterier, eksplosiver, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier og utleiers kunder. Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til eget formål (for eksempel ved salg, lagring, oppslag og lignende). 

5. Fremleie. Fremleie er ikke tillatt. 

6. Utleiers adgang til leieobjektet. Leietaker plikter å gi utleier tilgang til leieobjektet alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles. I tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten. Utleier kan flytte kunder ved behov, internt i avdelingen eller til en annen av utleiers avdelinger uten at leietaker kan kreve kompensasjon av utleier for dette. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten. 

7. Forsikring. Leietaker skal forsikre løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer og andre eiendeler som måtte befinne seg i leieobjektet.  Næringsdrivende leietakere skal i tillegg forsikre seg for driftstap /avbrudd og ansvar (kombinert bedriftsforsikring).   

Utleier plikter til enhver tid å holde vanlig huseierforsikring, dog ikke forsikringer som påhviler leier etter det foregående avsnitt.  Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, vannskade eller av andre årsaker, utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.  

8. Opphør av leieforholdet – Leietaker må selv avslutte leieforholdet ved å logge inn på sin side. Den dagen leieforholdet opphører skal leietakeren stille leielokalet til utleiers disposisjon. Leielokalet anses som tilbakelevert og stilt til utleiers disposisjon når leielokalet er forlatt av leietaker. Utleier kan da fritt leie ut leielokalet til nye kunder. Leieforholdet anses ikke som opphørt før boden er forlatt av leietaker. Leietaker er pliktig å tømme og rydde leielokalet ved opphør av leieforholdet. Hvis leiekontrakten er utløpt og leier ikke flytter innen 14 dager etter at utleier deretter har sendt fraflyttingsvarsel, kan utleier kreve tvangsfravikelse («utkastelse») uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 13-2 tredje ledd punkt b. Utleier vil skriftlig oppfordre leietaker om å hente eventuelt etterlatt løsøre etter utløpet av leieforholdet eller ved utkastelse, men slik at utleier har rett til å holde løsøret tilbake inntil utleiers krav mot leietaker er dekket i sin helhet. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, eller dersom leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene for oppbevaringen eller med å overta løsøret, vil etterlatt løsøre kastes, gis bort eller selges for leietakers regning. Før etterlatt løsøre kastes, selges eller gis bort vil utleier sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til leietaker samt varsel om å avhente etterlatt løsøre innen 14 dager. 

9. Leietakers mislighold og tvangsfravikelse. Blir leien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at utleier deretter har sendt betalingsvarsel, kan utleier kreve tvangsfravikelse («utkastelse») uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og § 13-2 tredje ledd punkt a. Dersom leier vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan utleier heve Avtalen. Heving kan likevel først skje 5 dager etter at varsel om heving er mottatt, og det påpekte mislighold ikke har opphørt innen slik frist. Ved heving plikter leier å fraflytte leieobjektet straks. Hvis leieforholdet opphører på grunn av leiers mislighold, plikter leier å erstatte det leietap utleier blir påført. Likeledes må leier erstatte alle omkostninger som misligholdet måtte påføre utleier, herunder saksomkostninger og utgifter til rydding og rengjøring. Bestemmelsene i Avtalens punkt 8 gjelder også ved fraflytting/utkastelse som skyldes mislighold. Utleier kan kreve erstatning for tap som følge av at leier ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen. Utleiers misligholdssanksjoner gjelder likevel ikke så langt leier godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor leierens kontroll som leier ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å ha unngått eller overvunnet følgene av.  Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Utleier kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom tapet skyldes leiers uaktsomhet.

 Med vesentlig mislighold menes en-1-månedsleie, og/eller manglende overholdelse av utleiers ordensrutiner, eller annet forhold som må anses å være et vesentlig mislighold av kontrakten. Ved heving av Avtalen eller utkastelse forbeholder utleier seg retten til å utøve tilbakehold av lagret løsøre overfor leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, deriblant alle omkostninger utleier pådras som følge av misligholdet. Leietakers tilgang til eiendommen og leielokalet suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for leietaker frem til alt utestående er gjort opp. Løsøre/innbo kan flyttes til et av utleiers øvrige lokaler for leietakers regning. Løsøre som oppbevares i leieobjektet på tidspunktet for utleiers sperring av lokalet anses som overlevert til utleier som håndpant til sikkerhet for de krav utleier måtte ha eller få mot leietaker.

10. Leietakers erstatningsansvar Stilles ikke leielokalet til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leierens bruk opphører. Er lagerlokalet i dårligere stand enn ved overtagelse kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leietaker er erstatningsansvarlig for både direkte og indirekte tap som kan henføres til leietaker selv eller noen han svarer for. 

11. Åpningstider. Leietaker har tilgang til leieobjektet i åpningstid. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, lekkasje, at kode eller port ikke fungerer eller annet, kan ikke utleier holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos utleier. 

12. Ordensregler Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret utover ærend til sitt lagerrom. Leietaker må aldri holde porter eller dører åpne slik at andre får tilgang. Leietaker må derfor vente ved porten både ved inn- og utpassering til porten er lukket, for å påse at dette ikke skjer. Utleier kan ikke holdes ansvarlig dersom en person urettmessig får tilgang til lagerlokalet. Leietaker har anledning til å ha med seg medhjelpere ved behov, men leietaker har uinnskrenket ansvar for disse. Leietaker kan låne traller av utleier. Traller skal settes tilbake på plass før lageret forlates. Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader påført lageret, vil bli politianmeldt. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt. Berusede personer, eller personer som skaper ufred, opptrer truende overfor betjeningen eller andre leietakere, eller forårsaker skade vil bli bortvist. Dyr har ikke adgang. 

13. Avfallshåndtering. Leietaker er ansvarlig for å besørge avfall fjernet på egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning. 

14. Åpningstider. Åpningstider varierer mellom lokasjoner. Se informasjon om ditt lokale for detaljer. Utleier har rett til å holde stengt ved behov. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg på eiendommen etter stengetid. Leietaker er kjent med at porten ikke kan åpnes etter stengetid, og at leietaker derfor må være ute av lageret og området før stengetid. Alarm går på automatisk ved stengetid og innganger lukkes og låses. Det vil alltid bli foretatt en utrykning av vaktselskapet ved alarmutløsning. Kostnaden for utrykningen belastes leietaker. 

15. Tilgang til leielokalet. Leietaker bruker mobilapplikasjon for adgang. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres, eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, at mobilapplikasjon eller port ikke fungerer, eller annet, er ikke utleier forpliktet til å rykke ut for å gi tilgang til leielokalet for leietaker. Dette gjelder også dersom leielokalet ved en feil er stengt av utleier. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker for disse forhold.

16. Angrerett. Du kan kansellere din bestilling i inntil fjorten dager etter avtalen er inngått. Dersom leieforholdet har tredd i kraft vil angreretten ikke lenger være gjeldende.